Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Upravené
19. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2021 − 29. júla 2021